...هرگز بر تو نخواهم بخشید

به‌زودی تو را به عقوبتی گرفتار خواهم کرد

                                   به‌یاد‌ماندنی:

                                                  به‌زودی دوستت خواهم داشت!...

 

 

 

                                          غادت السمان

                                          عبدالحسین فرزاد