8 دی 1389


پیراهن‌ات در باد تکان می‌خورد

این

تنها پرچمی‌ست که دوست‌اش ‌دارم

 


 

گروس عبدالملکیان