16 آبان 1389


ای که‌آب زندگانی من در دهان توست

تیر هلاک ظاهر من در کمان توست

هر روز خلق را سر یاری و صاحبی‌ست

ما را همین سر است که بر آستان توست

بسیار دیده‌ایم درختان میوه‌دار

زین به ندیده‌ایم که در بوستان توست           سعدی