1 تیر 1389

از سطح ِسنگ

تو زمزمه‌یِ بادِ نهان بودی

تو دانش ِآفتاب گشتی

میراثِ ذره‌هایت را

با زمزمه‌یِ نهانِ باد می‌بُردم

 

با زمزمه‌یِ نهانِ باد

من سطح ِسنگ می‌شدم

که آرزویِ شکاف‌برداشتن

از نیرویِ پنهانی ِیک گیاه را می‌مُردم

 

 

 

                   رویا