10 اردیبهشت 1389


جویایِ حقیقت


پیِ هیچ راهی مباش

همه ‌راه‌ها به کجا می‌رسند


حقیقت این‌جاست

 


                                                  ای. ای. کمینگز

                                                  بلاگ‌صاب