5 اردیبهشت 1389


من و تو بزرگ‌وارانه به‌‌هم بافته می‌شویم

دوخته می‌شویم

و پارچه‌ای قدیمی می‌گردیم

...

 

 

 

 احمدرضا احمدی